Privacyverklaring

Versie 1.1, 27 april 2021

English version

EZ Privacy

privacy@ezprivacy.nl | KvK-nummer 74379178 

EZ Privacy verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

 

1 Verwerking van persoonsgegevens

EZ Privacy verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar bedrijfsdoeleinden, zijnde AVG-implementatietrajecten en consultancydiensten bij organisaties.

EZ Privacy verwerkt persoonsgegevens van contacten bij organisaties; zowel van klanten als van relaties. Bij opdrachten aan EZ Privacy komen daar financiële gegevens bij.

EZ Privacy kan de persoonsgegevens verder gebruiken door, per post of via e-mail, berichten te sturen of personen te contacteren om relaties en klanten op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot de AVG of EZ Privacy. Personen kunnen zich altijd uitschrijven (“unsubscribe”) voor het ontvangen van berichten of aangeven geen contact meer te willen onderhouden.

De gegevens kunnen worden gedeeld met derden zoals professionals en verwerkers van EZ Privacy. Dit zijn met name de accountant en cloud-verwerkers voor de boekhouding en dataopslag. Het EZ Privacy beleid is om waar mogelijk gegevens binnen de Europese Economische Ruimte op te slaan.

 

2 Bewaartermijn

EZ Privacy verwerkt persoonsgegevens van klanten tot twee jaar na de laatste opdracht, daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijke termijn van zeven jaar.

Het bewaren van gegevens van relaties gebeurt voor zolang de relatie naar oordeel van EZ Privacy relevant is, of tot de relatie heeft aangegeven niet langer geïnteresseerd te zijn en de gegevens te willen laten vernietigen.

 

3 Beveiliging

EZ Privacy neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Alleen functionarissen die vanuit hun functie persoonsinformatie nodig hebben, krijgen toegang tot de voor hen relevante informatie;
  • Alle personen die namens EZ Privacy van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
  • Wij beperken het gebruik van fysieke documenten en Excel-documenten met persoonsinformatie;
  • We evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens – of een deel hiervan – door EZ Privacy of door één van onze verwerkers.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

5 Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen, en proberen we er samen uit te komen.

Je heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt je alle informatie over hoe een klacht in te dienen.

 

6 Vragen

Als je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid heeft, neem dan contact met ons op!